GRIFFIERECHT

Griffierecht tarieven bij kantongerecht, Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad

griffierecht.nl

GRIFFIERECHT TARIEVEN
Bronze sculptures by Rebecca Cabau van Kasbergen. Art Gallery Vo๛te
Bronze sculptures by Rebecca Cabau van Kasbergen. Art Gallery Vo๛te

 

GRIFFIERECHT / GRIFFIERECHTEN

 

Griffierecht (ook wel genoemd griffierechten, griffiegeld of griffiegelden) is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Nederland kent drie soorten rechtspraak:

  • strafrecht (procedure van de overheid tegen een persoon of rechtspersoon);
  • civiel of burgerlijk recht (tussen (rechts-)personen onderling) en
  • bestuursrecht of administratief recht (tussen overheden en (rechts-)personen).

 

Als u een procedure voert bij de Rechtbank, Gerechtshof of de Hoge Raad dienen zowel de gedaagde als de eiser griffierechten te betalen. Bij de Kantonrechter betaalt alleen de eiser of de verzoeker het griffierecht. De gedaagde of de verweerder hoeft geen griffierecht te betalen. Griffierechten zijn de bijdragen die men zelf moet betalen en bestaan uit vastgestelde bedragen die periodiek worden bijgesteld.

 

De eiser dient het griffierecht binnen vier weken te voldoen vanaf de dag van de terechtzitting die in de dagvaarding is genoemd. De gedaagde dient dit binnen vier weken te voldoen vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift. Wanneer niet binnen vier weken aan het griffierecht is voldaan, moet u alsnog het griffierecht betalen, maar wordt er niet meer inhoudelijk over uw zaak beslist. Uw advocaat schiet het griffierecht vaak voor, waarna hij deze in rekening brengt. Dit is echter niet altijd het geval.

 

Niet in alle gevallen hoeft u griffierechten te betalen. Wanneer uw wordt beschuldigd van een strafbaar feit is uw zaak een strafzaak en hoeft er geen griffierecht betaald te worden. Wanneer uw zaak onder een civielrechtelijke zaak valt, dient u wel griffierecht te betalen. Als u in bezwaar wil gaan tegen een beslissing van de overheid, hoeft u hier geen griffierecht over te betalen. Wilt u echter hierna in beroep gaan, omdat u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan zal u wel griffierecht moeten betalen. Wanneer u onvermogend bent kunt u een verzoek doen tot vermindering van het griffierecht.

 

Er gelden verschillende tarieven voor het soort instantie waarbij geprocedeerd wordt:

  • Griffierecht bij de Kantonrechter
  • Griffierecht bij de Rechtbank
  • Griffierecht bij het Gerechtshof
  • Griffierecht bij de Hoge Raad
  • Griffierecht bij de Centrale Raad van beroep
  • Griffierecht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Griffierecht bij de Raad van State

KANTONRECHTER | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Dagvaarding of Verzoekschrift Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 500 in hoofdsom 117 79 79  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500 in hoofdsom 471 229 79  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 in hoofdsom 941 471 79  
Akten 123 123 123  
Verzetschrift volgens de Wet Mulder 117 79 79  


RECHTBANK | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Sector Civiel Familie/handel/kort geding/insolventie/faillissement Griffierecht niet natuurlijke rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (waaronder verzoekschrift conservatoir beslag) 619 288 79
Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 1.929 885 79
Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 3.903 1.548 79
Akten (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) 123 123 123
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister n.v.t 185 185
Apostille of legalisatie 20 20 20
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister n.v.t. 123 123
Inschrijving van de overeenkomst tot be๋indiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister n.v.t. 123 123

RECHTBANK | Griffierecht bestuursrecht zaken

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie

Voor natuurlijke personen 46
Voor rechtspersonen 334
   
Alle andere bestuursrechtelijke zaken  
Voor natuurlijke personen 168
Voor rechtspersonen 334

RECHTBANK | GRIFFIERECHT IN BELASTINGZAKEN

Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon 46
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:  
Wet op de Dividendbelasting 1965;  
Wet OB 1968 (Omzetbelasting);  
Wet BPM 1992;  
Wet op de Accijns;  
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;  
Wet belastingen op milieugrondslag;  
Douanewet 168
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon 334

GERECHTSHOF | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Aard c.q. hoogte van de vordering / verzoek Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500 in hoofdsom 785 325 325
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 in hoofdsom 2,607 785 325
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom 6.519 1.957 325

GERECHTSHOF | GRIFFIERECHT IN BELASTINGZAKEN

Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon 124
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:  
Wet op de Dividendbelasting 1965;  
Wet OB 1968 (Omzetbelasting);  
Wet BPM 1992;  
Wet op de Accijns;  
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;  
Wet belastingen op milieugrondslag;  
Douanewet 251
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon 503

 

HOGE RAAD | GRIFFIERECHT BIJ CIVIELE ZAKEN

Aard c.q. hoogte van de vordering of verzoek Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering / verzoek:      
- van onbepaalde waarde of      
- met een beloop van niet meer dan € 12.500 in hoofdsom 718 314 314
Zaken van met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 in hoofdsom 1.957 718 314
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom 5.213 1.631 314

 

CENTRALE RAAD VAN BEROEP | GRIFFIERECHT BIJ DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Soort zaak Griffierecht
   
Uitkeringen 46
Ambtenaren 168
Dienstplichtigen 46
Invaliditeitspensioenen 46
Andere zaken 168
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon 334

 

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN | GRIFFIERECHT BIJ HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Tarieven griffierecht bij beroep en hoger beroep

Beroep  
Natuurlijke personen 168
Rechtspersonen 334
Hoger beroep  
Natuurlijke personen 251
Rechtspersonen 503

 

RAAD VAN STATE | GRIFFIERECHT BIJ DE RAAD VAN STATE

Zaken in eerste aanleg  
Natuurlijke personen: € 168
Rechtspersonen: € 334
Zaken in hoger beroep  
Natuurlijke personen: € 251
Rechtspersonen: € 503
Procedures inzake de Wet op de Rechtsbijstand  
Hoger beroep ingesteld door of op naam van een individuele burger: € 155
Hoger beroep ingesteld door een rechtsbijstandverlener op eigen naam zoals een advocaat: € 232  
Procedures in de Vreemdelingenkamer  
Hoger beroep inzake asiel- en bewaringszaken: geen griffierecht
Hoger beroep in overige vreemdelingenzaken: € 232


Hoeveel griffierecht, griffierechten, griffiegeld, griffiegelden, wat kost procederen.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands