GRIFFIERECHT

Griffierecht tarieven bij kantongerecht, Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad

griffierecht.nl

GRIFFIERECHT TARIEVEN

 

GRIFFIERECHT / GRIFFIERECHTEN

 

Griffierecht (ook wel genoemd griffierechten, griffiegeld of griffiegelden) is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Nederland kent drie soorten rechtspraak:

  • strafrecht (procedure van de overheid tegen een persoon of rechtspersoon);
  • civiel of burgerlijk recht (tussen (rechts-)personen onderling) en
  • bestuursrecht of administratief recht (tussen overheden en (rechts-)personen).

 

Als u een procedure voert bij de Rechtbank, Gerechtshof of de Hoge Raad dienen zowel de gedaagde als de eiser griffierechten te betalen. Bij de Kantonrechter betaalt alleen de eiser of de verzoeker het griffierecht. De gedaagde of de verweerder hoeft geen griffierecht te betalen. Griffierechten zijn de bijdragen die men zelf moet betalen en bestaan uit vastgestelde bedragen die periodiek worden bijgesteld.

 

De eiser dient het griffierecht binnen vier weken te voldoen vanaf de dag van de terechtzitting die in de dagvaarding is genoemd. De gedaagde dient dit binnen vier weken te voldoen vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift. Wanneer niet binnen vier weken aan het griffierecht is voldaan, moet u alsnog het griffierecht betalen, maar wordt er niet meer inhoudelijk over uw zaak beslist. Uw advocaat schiet het griffierecht vaak voor, waarna hij deze in rekening brengt. Dit is echter niet altijd het geval.

 

Niet in alle gevallen hoeft u griffierechten te betalen. Wanneer uw wordt beschuldigd van een strafbaar feit is uw zaak een strafzaak en hoeft er geen griffierecht betaald te worden. Wanneer uw zaak onder een civielrechtelijke zaak valt, dient u wel griffierecht te betalen. Als u in bezwaar wil gaan tegen een beslissing van de overheid, hoeft u hier geen griffierecht over te betalen. Wilt u echter hierna in beroep gaan, omdat u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan zal u wel griffierecht moeten betalen. Wanneer u onvermogend bent kunt u een verzoek doen tot vermindering van het griffierecht.

 

Er gelden verschillende tarieven voor het soort instantie waarbij geprocedeerd wordt:

  • Griffierecht bij de Kantonrechter
  • Griffierecht bij de Rechtbank
  • Griffierecht bij het Gerechtshof
  • Griffierecht bij de Hoge Raad
  • Griffierecht bij de Centrale Raad van beroep
  • Griffierecht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Griffierecht bij de Raad van State

KANTONRECHTER | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Dagvaarding of Verzoekschrift Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan 500 in hoofdsom 109 73 73  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 in hoofdsom 437 207 73  
Zaken met een vordering, dan wel verzoek met een beloop van meer dan 12.500 in hoofdsom 873 437 73  
Akten 114 114 niet van toepassing  
Verzetschrift volgens de Wet Mulder 109 73 73  


RECHTBANK | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Sector Civiel Familie/handel/kort geding/insolventie/faillissement Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- en minvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (waaronder verzoekschrift conservatoir beslag) 575 267 73
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan 25.000 in hoofdsom en niet meer dan 100.000 1789 821 73
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan 100.000 in hoofdsom 3.621 1.436 73
Akten (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) 114 114 niet van toepassing
Inschrijving huwelijkse voorwaarden of Geregistreerd Partnerschap in openbaar huwelijksgoederenregister n.v.t 171 n.v.t
Apostille of legalisatie 18 18 niet van toepassing

RECHTBANK | Griffierecht bestuursrecht zaken 

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie

Voor natuurlijke personen 42
Voor rechtspersonen 310
   
Alle andere bestuursrechtelijke zaken  
Voor natuurlijke personen 156
Voor rechtspersonen 310

RECHTBANK | GRIFFIERECHT IN BELASTINGZAKEN

Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon 42
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:  
Wet op de Dividendbelasting 1965;  
Wet OB 1968 (Omzetbelasting);  
Wet BPM 1992;  
Wet op de Accijns;  
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;  
Wet belastingen op milieugrondslag;  
Douanewet 156
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon 310

GERECHTSHOF | GRIFFIERECHT IN EEN CIVIELE PROCEDURE

Aard c.q. hoogte van de vordering / verzoek Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan 12.500 in hoofdsom 666 291 291
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 100.000 in hoofdsom 1.815 666 291
Zaken met betrekking tot vordering / verzoek met een beloop van meer dan 100.000 in hoofdsom 4.836 1.513 291

GERECHTSHOF | GRIFFIERECHT IN BELASTINGZAKEN

Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon 115
Beroep / verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:  
Wet op de Dividendbelasting 1965;  
Wet OB 1968 (Omzetbelasting);  
Wet BPM 1992;  
Wet op de Accijns;  
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;  
Wet belastingen op milieugrondslag;  
Douanewet 232
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon 466

 

HOGE RAAD | GRIFFIERECHT BIJ CIVIELE ZAKEN

Aard c.q. hoogte van de vordering of verzoek Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht on- / minvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering / verzoek:      
- van onbepaalde waarde of      
- met een beloop van niet meer dan 12.500 in hoofdsom 728 302 302
Zaken van met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 100.000 in hoofdsom 2.418 728 302
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 in hoofdsom 6.047 1.815 302

 

CENTRALE RAAD VAN BEROEP | GRIFFIERECHT BIJ DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Soort zaak Griffierecht
   
Uitkeringen 112
Ambtenaren 227
Dienstplichtigen 112
Invaliditeitspensioenen 112
Andere zaken 227
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon 454

 

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN | GRIFFIERECHT BIJ HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Tarieven griffierecht bij beroep en hoger beroep

Beroep  
Natuurlijke personen 156
Rechtspersonen 310
Hoger beroep  
Natuurlijke personen 232
Rechtspersonen 466

 

RAAD VAN STATE | GRIFFIERECHT BIJ DE RAAD VAN STATE

Zaken in eerste aanleg  
Natuurlijke personen: 156
Rechtspersonen: 310
Zaken in hoger beroep  
Natuurlijke personen: 232
Rechtspersonen: 466
Procedures inzake de Wet op de Rechtsbijstand  
Hoger beroep ingesteld door of op naam van een individuele burger: 155
Hoger beroep ingesteld door een rechtsbijstandverlener op eigen naam zoals een advocaat: 232  
Procedures in de Vreemdelingenkamer  
Hoger beroep inzake asiel- en bewaringszaken: geen griffierecht
Hoger beroep in overige vreemdelingenzaken: 232


| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands